ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อนี้สร้างขึ้นเพื่อการให้บริการทางการเงินจาก Almond Finace (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “Almond”) สำหรับลูกค้าในที่นี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้จะประกอบไปด้วยข้อเสนอของทาง Almond และข้อกำหนดสำหรับการให้ความยินยอมนี้

การใช้งานบัญชี Almond

บัญชีนี้คือการใช้งานเครดิตแบบต่อเนื่องที่สามารถเข้าใช้สินเชื่อหรือเครดิตผ่านแอพพลิเคชั่น ในขณะที่คุณสามารถชำระสินเชื่อ หรือเครดิตต่างๆ ในอนาคตผ่านการโอนเงินสด หรือชำระผ่านออนไลน์ได้

เงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่น

1. การใช้งานแอพพลิเคชั่น(a)คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (b)คุณต้องลงทะเบียนกับเราในแอพพลิเคชั่น (c)คุณต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการ เช่น ชื่อของคุณ อีเมล์ของคุณ เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ ไฟล์หนังสือรับรองบัญชีธนาคารของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ทีเราอาจร้องขอในอนาคต (ในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อมูลลูกค้า”)

2. คุณเป็นตัวแทนและยืนยันว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่คุณให้มานั้น เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์ รวมไปถึงการยินยอมว่าจะไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงของตัวตนของคุณ หรือข้อมูลลูกค้าของคุณ

3. คุณยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยการแก้ไขโปร์ไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น และแจ้งให้เราทราบอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการปิดบัญชีธนาคารของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คำยินยอมของคุณ

ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณยินยอมและตกลงตามรายละเอียดต่อไปนี้

▪ เราสามารถให้เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฏหมายของคุณ และภาษีผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

▪ เราได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ รับ และใช้ข้อมูลที่บันทึกจากการทำธุรกรรมของคุณ กับพันธมิตรในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับการเปลี่ยนบริษัท เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ บริษัทไฟฟ้า ผู้รวบรวม เครดิตบูโร สภาบันการเงินอื่นๆ บริการด้าน e-commerce และอื่นๆ

▪ คุณยินยอมให้เราโอนถ่ายข้อมูลของคุณไปยังผู้รับในต่างประเทศเพื่อการประมวลผลของข้อมูล คุณได้รับทราบถึงความเสี่ยงในการโอนเงินข้ามประเทศ และการโอนเงินนั้นนำมาซึ่งการทำสัญญาของเรากับคุณ

▪ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณในสัญญาและเอกสารด้วยปากกาบนกระดาษ หรือการเซ็นด้วยกายภาพใดๆ ล้วนส่งผลทั้งสิ้น

▪ เราสามารถส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารทั้งหมด ใบแจ้งยอดเรียกเก็บเงินและประกาศความต้องการ และการแจ้งเตือน (ในที่นี้จะเรียกว่า “การเปิดเผย”) ไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรืออีเมล์ที่คุณได้แจ้งไว้เมื่อตอนสมัครใช้บริการ

หน้าที่และพันธะของ Almond

1. เราจะให้บริการแก่ลูกค้า และรับรองว่าการบริการนั้นลูกค้าจะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคโนโลยีที่ยากเกินการควบคุมของเรา

2. เราจะมีสิทธิในการระงับหรือบล็อกบัญชีผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการยุติบัญชีของเราด้านล่างนี้

3. เรามีสิทธิกำหนดการจำกัดธุรกรรมทางการเงินและจำนวนเงินในบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับกฏของธนาคารกลาง หรือนโยบายของเราและขั้นตอนต่างๆ ข้อมูลที่จำกัดในส่วนนี้จะแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์ของ Almond หรือศูนย์ติดต่อ

บริการ และค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

1.บริการ และค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

2.ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามช่วงเวลาของ Almond การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนี้จะส่งผลไปยังบัญชีผู้ใช้งานของคุณหลังจากได้รับการยืนยันอย่างน้อย 15 วัน

การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

เราอาจยกเลิกสัญญานี้เมื่อใด และด้วยเหตุผลใดๆ ก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมายที่บังคับใช้

เราอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณเมื่อเราตรวจสอบพบว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

เราอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณด้วยการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ในใบสมัคร

หากไม่มียอดหนี้ หรือเครดิตในบัญชีผู้ใช้งานของคุณติดต่อกันเกิน 12 เดือน เราอาจยกเลิกบัญชี้ผู้ใช้งานนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อการยกเลิกเกิดขึ้นอันส่งผลจากการเพิกเฉย คุณจะไม่สามารถสมัครขอเครดิตในอนาคตได้ แต่ค่าบริการยอดค้างชำระ และพันธะต่างๆ จะยังสามารทำจ่ายได้เช่นเดิม ถึงแม้บัญชีผู้ใช้จะถูกระงับไปแล้วก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะชดใช้และยึดมั่นการไม่เป็นอันตรายต่อ Almond Finance บริษัทของเรา ผู้บริหาร ตัวแทน พันธมิตร พนักงาน ผู้อนุญาต ผู้จัดจำหน่าย และผู้แทนของเรา จากการต่อต้านทุกรูปแบบ และการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง การปฎิบัติ การก่อให้เกิดการปฎิบัติ การฟ้องร้อง การดำเนินการ การสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมการขึ้นศาลที่เหมาะสม ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานหรือปฎิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่น Almond (รวมถึงการไม่จำกัด เนื้อหาของบุคคลที่สาม) หรือการปฎิบัติใดๆ ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือบัญชีผู้ใช้ใดๆของคุณ ในการเชื่อมต่อดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท การบุกรุกความเป็นส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องใดๆ หรือการบาดเจ็บใดๆ หรือความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินที่เกิดจากการขายสินค้าใดๆ หรือมิฉะนั้นแจกจ่ายผ่าน หรือในการเชื่อมต่อกับการบริการ หรือการละเมิดกฏหมายที่บังคับใช้

การรับประกัน

เราไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินการและตามหน้าที่ของการบริการ

เราจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นครั้งคราวในส่วนของการให้บริการ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหาเท่านั้น ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะมีเวลา 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนถึงการยกเลิกบริการ หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงและเงื่อนไข หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ หรือพ้นกำหนด 30 วันแล้วผู้ใช้บริการไม่มีการแจ้งกลับถึงการยกเลิก เราจะได้พิจารณาว่าผู้ใช้บริการได้ทำการอ่านและตกลงการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรับปรุงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564